فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
   گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد

   گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ
گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد
   سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست
از بهر این معامله غمگین مباش و شاد
   بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد
   حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد