فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد
   زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

   گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
   ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد
   قدح به شرط ادب گیر زآن که ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
   که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند
که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
   ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم
که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد
   مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر
که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
   بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم
مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
   نمی‌دهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم باد مصلا و آب رکن آباد
   قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ
که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد