فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
   من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

   کارم بدان رسید که همراز خود کنم
هر شام برق لامع و هر بامداد باد
   در چین طره تو دل بی حفاظ من
هرگز نگفت مسکن مالوف یاد باد
   امروز قدر پند عزیزان شناختم
یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد
   خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن
بند قبای غنچه گل می‌گشاد باد
   از دست رفته بود وجود ضعیف من
صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد
   حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد
جان‌ها فدای مردم نیکو نهاد باد