فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
جمالت آفتاب هر نظر باد
   ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

   همای زلف شاهین شهپرت را
دل شاهان عالم زیر پر باد
   کسی کو بسته زلفت نباشد
چو زلفت درهم و زیر و زبر باد
   دلی کو عاشق رویت نباشد
همیشه غرقه در خون جگر باد
   بتا چون غمزه‌ات ناوك فشاند
دل مجروح من پیشش سپر باد
   چو لعل شکرینت بوسه بخشد
مذاق جان من ز او پرشکر باد
   مرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد
   به جان مشتاق روی توست حافظ
تو را در حال مشتاقان نظر باد