فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
   وجود نازکت آزرده گزند مباد

   سلامت همه آفاق در سلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
   جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
   در این چمن چو درآید خزان به یغمایی
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
   در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
   هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
   شفا ز گفته شکر فشان حافظ جوی
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد