فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
   ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

   زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
   ای که انشا عطارد صفت شوکت توست
عقل کل چاکر طغرا کش دیوان تو باد
   طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
   نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد