فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیر است که دلدار پیامی نفرستاد
   ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

   صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد
   سوی من وحشی صفت عقل رمیده
آهو روشی کبک خرامی نفرستاد
   دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
   فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست
دانست که مخمورم و جامی نفرستاد
   چندان که زدم لاف کرامات و مقامات
هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد
   حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد