فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ساقی به نور باده برافروز جام ما
   مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

   ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما
   هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
   چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
   ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
   گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری
خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
   مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما
   ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست
نان حلال شیخ ز آب حرام ما
   حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
   دریای اخضر فلک و کشتی هلال
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما