فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
   عارف از خنده می در طمع خام افتاد

   حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آیینه اوهام افتاد
   این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقی‌ست که در جام افتاد
   غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید
کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد
   من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد
   چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار
هر که در دایره گردش ایام افتاد
   در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد
   آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی
کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد
   زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
کآن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد
   هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
   صوفیان جمله حریفند و نظر‌باز ولی
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد