فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
   صبر و آرام تواند به من مسکین داد

   وآن که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
هم تواند کرمش داد من غمگین داد
   من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم
که عنان دل شیدا به لب شیرین داد
   گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی‌ست
آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد
   خوش عروسی‌ست جهان از ره صورت لیکن
هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد
   بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد
   در کف غصه دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخت ای خواجه قوام‌الدین داد