فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
   که تاب من به جهان طره فلانی داد

   دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
   شکسته‌وار به درگاهت آمدم که طبیب
به مومیایی لطف توام نشانی داد
   تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
   برو معالجه خود کن ای نصیحت‌گو
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
   گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد