فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
همای اوج سعادت به دام ما افتد
   اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

   حباب وار بر اندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
   شبی که ماه مراد از افق شود طالع
بود که پرتو نوری به بام ما افتد
   به بارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق مجال سلام ما افتد
   چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم
که قطره‌ای ز زلالش به کام ما افتد
   خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
کز این شکار فراوان به دام ما افتد
   به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد
   ز خاك کوی تو هر گه که دم زند حافظ
نسیم گلشن جان در مشام ما افتد