فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد
   محقق است که او حاصل بصر دارد

   چو خامه در ره فرمان او سر طاعت
نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد
   کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه
که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد
   به پای بوس تو دست کسی رسید که او
چو آستانه بدین در همیشه سر دارد
   ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب
که بوی باده مدامم دماغ تر دارد
   ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را
دمی ز وسوسه عقل بی‌خبر دارد
   کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد
به عزم میکده اکنون ره سفر دارد
   دل شکسته حافظ به خاك خواهد برد
چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد