فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن کس که به دست جام دارد
   سلطانی جم مدام دارد

   آبی که خضر حیات از او یافت
در میکده جو که جام دارد
   سررشته جان به جام بگذار
کاین رشته از او نظام دارد
   ما و می و زاهدان و تقوا
تا یار سر کدام دارد
   بیرون ز لب تو ساقیا نیست
در دور کسی که کام دارد
   نرگس همه شیوه‌های مستی
از چشم خوشت به وام دارد
   ذکر رخ و زلف تو دلم را
وردی‌ست که صبح و شام دارد
   بر سینه ریش دردمندان
لعلت نمکی تمام دارد
   در چاه ذقن چو حافظ ای جان
حسن تو دو صد غلام دارد