فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
   آب روی خوبی از چاه زنخدان شما

   عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما
   کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
به که نفروشند مستوری به مستان شما
   بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
   با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای
بو که بویی بشنویم از خاك بستان شما
   عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پر می به دوران شما
   دل خرابی می‌کند دلدار را آگه کنید
زینهار ای دوستان جان من و جان شما
   کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند
خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
   دور دار از خاك و خون دامن چو بر ما بگذری
کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما
   ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو
کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
   گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست
بنده شاه شماییم و ثناخوان شما
   ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی
تا ببوسم همچو اختر خاك ایوان شما
   می‌کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکر افشان شما