فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن که از سنبل او غالیه تابی دارد
   باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد

   از سر کشته خود می‌گذری همچون باد
چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد
   ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف
آفتابی‌ست که در پیش سحابی دارد
   چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک
تا سهی سرو تو را تازه تر آبی دارد
   غمزه شوخ تو خونم به خطا می‌ریزد
فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد
   آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست
روشن است این که خضر بهره سرابی دارد
   چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر
ترك مست است مگر میل کبابی دارد
   جان بیمار مرا نیست ز تو روی سال
ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد
   کی کند سوی دل خسته حافظ نظری
چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد