فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
   هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

   با هیچ‌کس نشانی زآن دلستان ندیدم
یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
   هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است
دردا که این معما شرح و بیان ندارد
   سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن
ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد
   چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشرت
بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد
   ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز
مست است و در حق او کس این گمان ندارد
   احوال گنج قارون کایام داد بر باد
در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد
   گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان
کآن شوخ سر بریده بند زبان ندارد
   کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ
زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد