فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
روشنی طلعت تو ماه ندارد
   پیش تو گل رونق گیاه ندارد

   گوشه ابروی توست منزل جانم
خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد
   تا چه کند با رخ تو دود دل من
آینه دانی که تاب آه ندارد
   شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت
چشم دریده ادب نگاه ندارد
   دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد
   رطل گرانم ده ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد
   خون خور و خامش نشین که آن دل نازك
طاقت فریاد دادخواه ندارد
   گو برو و آستین به خون جگر شوی
هر که در این آستانه راه ندارد
   نی من تنها کشم تطاول زلفت
کیست که او داغ آن سیاه ندارد
   حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب
کافر عشق ای صنم گناه ندارد