فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
   بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

   کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش
عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد
   باغبانا ز خزان بی خبرت می‌بینم
آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد
   رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن از او
اگر امروز نبرده‌ست که فردا ببرد
   در خیال این همه لعبت به هوس می‌بازم
بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد
   علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد
   بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر
سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد
   جام مینایی می سد ره تنگ‌دلی‌ست
منه از دست که سیل غمت از جا ببرد
   راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است
هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد
   حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار
خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد