فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
   نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد

   اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر
چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد
   فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک
که کس نبود که دستی از این دغا ببرد
   گذار بر ظلمات است خضر راهی کو
مباد کتش محرومی آب ما ببرد
   دل ضعیفم از آن می‌کشد به طرف چمن
که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد
   طبیب عشق منم باده ده که این معجون
فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد
   بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت
مگر نسیم پیامی خدای را ببرد