فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بیا که ترك فلک خوان روزه غارت کرد
   هلال عید به دور قدح اشارت کرد

   ثواب روزه و حج قبول آن‌کس برد
که خاك میکده عشق را زیارت کرد
   مقام اصلی ما گوشه خرابات است
خداش خیر دهاد آن‌که این عمارت کرد
   بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد
   نماز در خم آن ابروان محرابی
کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
   فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز
نظر به درد کشان از سر حقارت کرد
   به روی یار نظر کن ز دیده منت دار
که کار دیده نظر از سر بصارت کرد
   حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد