فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد
   نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

   به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد
بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد
   هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین
نثار خاك ره آن نگار خواهم کرد
   چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن
که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد
   به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت
بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد
   صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل
فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد
   نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ
طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد