فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
   تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

   آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم
این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد
   دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
   عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت
نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد
   سر و بالای من آن‌گه که درآید به سماع
چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد
   نظر پاك تواند رخ جانان دیدن
که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد
   مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست
حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد
   غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
   من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف
تا به حدی‌ست که آهسته دعا نتوان کرد
   بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست
طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد