فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد
   صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد

   سیل سرشک ما ز دلش کین به در نبرد
در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد
   یا رب تو آن جوان دلاور نگاه‌دار
کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد
   ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت
وآن شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد
   می‌خواستم که میرمش اندر قدم چو شمع
او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد
   جانا کدام سنگ‌دل بی کفایتی‌ست
کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد
   کلک زبان بریده حافظ در انجمن
با کس نگفت راز تو تا ترك سر نکرد