فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
   یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

   یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت
یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد
   گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
   شوخی مکن که مرغ دل بی قرار من
سودای دام عاشقی از سر به در نکرد
   هر کس که دید روی تو بوسید چشم من
کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد
   من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد