فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
   شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد

   آمد از پرده به مجلس عرقش پاك کنید
تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد
   مژدگانی بده ‌ای دل که دگر مطرب عشق
راه مستانه زد و چاره مخموری کرد
   نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود
آن چه با خرقه زاهد می انگوری کرد
   غنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت
مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد
   حافظ افتادگی از دست مده زآن که حسود
عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد