فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد
   که خاك میکده کحل بصر توانی کرد

   مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر
بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد
   گل مراد تو آن گه نقاب بگشاید
که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد
   گدایی در میخانه طرفه اکسیری‌ست
گر این عمل بکنی خاك زر توانی کرد
   به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی
که سودها کنی ار این سفر توانی کرد
   تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون
کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد
   جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی
غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
   بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور
به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد
   ولی تو تا لب معشوق و جام می ‌خواهی
طمع مدار که کار دگر توانی کرد
   دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی
چو شمع خنده زنان ترك سر توانی کرد
   گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ
به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد