فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چه مستی‌ست ندانم که رو به ما آورد
   که بود ساقی و این باده از کجا آورد

   تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
   دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن
که باد صبح نسیم گره گشا آورد
   رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد
بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد
   صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است
که مژده طرب از گلشن سبا آورد
   علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی‌ست
بر‌آر سر که طبیب آمد و دوا آورد
   مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
   به تنگ چشمی آن ترك لشکری نازم
که حمله بر من درویش یک قبا آورد
   فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند
که التجا به در دولت شما آورد