فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
   که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

   به مطربان صبوحی دهیم جامه چاك
بدین نوید که باد سحرگهی آورد
   بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان
در این جهان ز برای دل رهی آورد
   همی رویم به شیراز با عنایت بخت
زهی رفیق که بختم به همرهی آورد
   به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد
بسا شکست که با افسر شهی آورد
   چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه
چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد
   رساند رایت منصور بر فلک حافظ
که التجا به جناب شهنشهی آورد