فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یارم چو قدح به دست گیرد
   بازار بتان شکست گیرد

   هر کس که بدید چشم او گفت
کو محتسبی که مست گیرد
   در بحر فتاده‌ام چو ماهی
تا یار مرا به شست گیرد
   در پاش فتاده‌ام به زاری
آیا بود آن که دست گیرد
   خرم دل آن که همچو حافظ
جامی ز می الست گیرد