فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ساقی ار باده از این دست به جام اندازد
   عارفان را همه در شرب مدام اندازد

   ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال
ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد
   ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف
سر و دستار نداند که کدام اندازد
   زاهد خام که انکار می و جام کند
پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد
   روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز
دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد
   آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب
گرد خرگاه افق پرده شام اندازد
   باده با محتسب شهر ننوشی زنهار
بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد
   حافظا سر ز کله گوشه خورشید بر‌آر
بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد