فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد
   به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی‌ارزد

   به کوی می فروشانش به جامی بر‌نمی‌گیرند
زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی‌ارزد
   رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این به آب رخ برتاب
چه افتاد این سر ما را که خاك در نمی‌ارزد
   شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است
کلاهی دلکش است اما به ترك سر نمی‌ارزد
   چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود
غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد
   تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی
که شادی جهان‌گیری غم لشکر نمی‌ارزد
   چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر
که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد