فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
   شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

   بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
   قد خمیده ما سهلت نماید اما
بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد
   در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی
جام می مغانه هم با مغان توان زد
   درویش را نباشد برگ سرای سلطان
ماییم و کهنه دلقی کتش در آن توان زد
   اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد
   گر دولت وصالت خواهد دری گشودن
سرها بدین تخیل بر آستان توان زد
   عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد
   شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست
گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد
   حافظ به حق قرآن کز شید و زرق باز آی
باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد