فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر روم ز پی‌اش فتنه‌ها برانگیزد
   ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

   و گر به رهگذری یک دم از وفاداری
چو گرد در پی‌اش افتم چو باد بگریزد
   و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس
ز حقه دهنش چون شکر فرو ریزد
   من آن فریب که در نرگس تو می‌بینم
بس آب روی که با خاك ره برآمیزد
   فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد
   تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز
هزار بازی از این طرفه‌تر برانگیزد
   بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی روزگار برستیزد