فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
   تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

   اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند
کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد
   به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز
به یار یک جهت حق‌گزار ما نرسد
   هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی
به دلپذیری نقش نگار ما نرسد
   هزار نقد به بازار کانات آرند
یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد
   دریغ قافله عمر که آنچنان رفتند
که گردشان به هوای دیار ما نرسد
   دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش
که بد به خاطر امیدوار ما نرسد
   چنان بزی که اگر خاك ره شوی کس را
غبار خاطری از ره گذار ما نرسد
   بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او
به سمع پادشه کامگار ما نرسد