فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
   پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

   من چو از خاك لحد لاله صفت برخیزم
داغ سودای توام سر سویدا باشد
   تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر
کز غمت دیده مردم همه دریا باشد
   از بن هر مژه‌ام آب روان است بیا
اگرت میل لب جوی و تماشا باشد
   چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآ
که دگرباره ملاقات نه پیدا باشد
   ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد
کاندر این سایه قرار دل شیدا باشد
   چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری
سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد