فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
من و انکار شراب این چه حکایت باشد
   غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد

   تا به غایت ره میخانه نمی‌دانستم
ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد
   زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز
تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد
   زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است
عشق کاری‌ست که موقوف هدایت باشد
   من که شب‌ها ره تقوا زده‌ام با دف و چنگ
این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد
   بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند
پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد
   دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می‌گفت
حافظ ار مست بود جای شکایت باشد