فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد
   ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

   صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی
شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
   خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
   خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
   ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
   غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
   دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش
گر شرابش ز کف ساقی مه‌وش باشد