فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
   یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

   از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
   غمناك نباید بود از طعن حسود ای دل
شاید که چو وا بینی خیر تو در این باشد
   هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
   جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
   در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وآن پرده نشین باشد
   آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد