فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
   که در دستت بجز ساغر نباشد

   زمان خوشدلی دریاب و در یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد
   غنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا هفته دیگر نباشد
   ایا پرلعل کرده جام زرین
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
   بیا ای شیخ و از خمخانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشد
   بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشق در دفتر نباشد
   ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
که حسنش بسته زیور نباشد
   شرابی بی خمارم بخش یا رب
که با وی هیچ درد‌سر نباشد
   من از جان بنده سلطان اویسم
اگر چه یادش از چاکر نباشد
   به تاج عالم آرایش که خورشید
چنین زیبنده افسر نباشد
   کسی گیرد خطا بر نظم حافظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد