فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گل بی رخ یار خوش نباشد
   بی باده بهار خوش نباشد

   طرف چمن و طواف بستان
بی لاله عذار خوش نباشد
   رقصیدن سرو و حالت گل
بی صوت هزار خوش نباشد
   با یار شکرلب گل اندام
بی بوس و کنار خوش نباشد
   هر نقش که دست عقل بندد
جز نقش نگار خوش نباشد
   جان نقد محقر است حافظ
از بهر نثار خوش نباشد