فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
   عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

   ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
   این تطاول که کشید از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد
   گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد
   ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد
   ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
   گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
   مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
   حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود
قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد