فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
   زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

   آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
   شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
   صبح امید که بد معتکف پرده غیب
گو برون آی که کار شب تار آخر شد
   آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل
همه در سایه گیسوی نگار آخر شد
   باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز
قصه غصه که در دولت یار آخر شد
   ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد
که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
   در شمار ار چه نیارد کس حافظ را
شکر کآن محنت بی حد و شمار آخر شد