فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
   آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

   تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت
   سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
   آشنایی نه غریب است که دلسوز من است
چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت
   خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت
   چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست
همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت
   ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم
خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت
   ترك افسانه بگو حافظ و می نوش دمی
که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت