فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
   از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

   صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست
باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد
   شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب
باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد
   مغبچه‌ای می‌گذشت راه زن دین و دل
در پی آن آشنا از همه بیگانه شد
   آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت
چهره خندان شمع آفت پروانه شد
   گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت
قطره باران ما گوهر یک دانه شد
   نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری
حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد
   منزل حافظ کنون بارگه پادشاست
دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد