فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد
   کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

   خاك وجود ما را از آب دیده گل کن
ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد
   این شرح بی نهایت کز زلف یار گفتند
حرفی‌ست از هزاران کاندر عبارت آمد
   عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود
کآن پاك پاکدامن بهر زیارت آمد
   امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان
کآن ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد
   بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است
همت نگر که موری با آن حقارت آمد
   از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه‌دار
کآن جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد
   آلوده‌ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه
کآن عنصر سماحت بهر طهارت آمد
   دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب
هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد