فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عشق تو نهال حیرت آمد
   وصل تو کمال حیرت آمد

   بس غرقه حال وصل کآخر
هم بر سر حال حیرت آمد
   یک دل بنما که در ره او
بر چهره نه خال حیرت آمد
   نه وصل بماند و نه واصل
آن جا که خیال حیرت آمد
   از هر طرفی که گوش کردم
آواز سال حیرت آمد
   شد منهزم از کمال عزت
آن را که جلال حیرت آمد
   سر تا قدم وجود حافظ
در عشق نهال حیرت آمد