فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد
   حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

   از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کآن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
   باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
   بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
   ای عروس هنر از بخت شکایت منما
حجله حسن بیارای که داماد آمد
   دلفریبان نباتی همه زیور بستند
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
   زیر بارند درختان که تعلق دارند
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
   مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان
تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد