فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
   هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد

   بر‌کش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز
که سلیمان گل از باد هوا باز آمد
   عارفی کو که کند فهم زبان سوسن
تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد
   مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من
کآن بت ماه رخ از راه وفا باز آمد
   لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح
داغ دل بود به امید دوا باز آمد
   چشم من در ره این قافله راه بماند
تا به گوش دلم آواز درا باز آمد
   گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست
لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد