فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
   که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

   هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
   تنور لاله چنان برفروخت باد بهار
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
   به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش
که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد
   ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع
به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد
   ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد
چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد
   چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس
سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد
   ز خانقاه به میخانه می‌رود حافظ
مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد